اعزام کارشناس

مدیریت دسترسی کاربران (Accounting)

خدمات Accounting

داشتن امنیت اطلاعات در سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و با توجه به وسعت شرکت ها اغلب این مهم دچار اختلال می گردد. سرویس اکانتینگ این امکان را برای ما فراهم می آورد تا با اعمال محدویت ها بر روی دسترسی کاربران و طبقه بندی اطلاعات سازمان، مدیریت کاملی بر اطلاعات داشته باشیم. Accounting

به عنوان مثال می توان گفت در بانک ها و سازمان های مالی تمامی پرسنل بسته به موقعیت سازمانی خود نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی آن سازمان دارند اما هر کاربر تنها به بخشی از اطلاعات دسترسی دارد. user accounting این امکان را برای ما فراهم می نماید تا حریم خصوصی سازمان را به خوبی حفظ نماییم.