اعزام کارشناس

کابل کشی (Cabling)

خدمات کابل کشی (Cabling)

Cabling مهمترین قسمت بستر های ارتباطی میباشد. ولی متاسفانه برخی آن را بخوبی اجرا نمیکنند و دچار اختلال در مسیر انتقال داده ها میشود.

Cabling در قسمت پسیو شبکه ها جای دارد که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا اگر این عمل اصولی و کارشناسی نشده انجام شود ممکن است بستر ارتباطی دچار اختلالی نظیر قطعی و یا کندی گردد و یا هزینه های بالایی را به سازمان متحمل سازد. اجرای پسیو در هر سازمانی امری کارشناسی بوده تا بهترین کیفیت ارتباط را با کمترین هزینه ممکنه در سازمان ها اجرا نمایند. و انواع کابل کشی در حوزه پسیو شامل STP، SFTP،FTP ،UTP ، Coaxial ،Fiber، Electric cable میباشد.