اعزام کارشناس

تهیه شناسنامه سخت افزاری

تهیه شناسنامه سخت افزاری

مدیریت منابع، اصلی ترین راهکار جهت کنترل هزینه ها در سازمان می باشد و لازمه آن در دست داشتن اطلاع دقیقی از منابع سازمان است. با استفاده از این اطلاعات می توان منابع موجود در سازمان را دسته بندی و طبقه بندی نمود؛ به نحوی که حداکثر منابع به صورت مفید مورد استفاده قرارگیرد. برای مثال می توان اینگونه توصیف نمود برخی از کاربران نیازمند سیستم های پر قدرتی هستند و برخی دیگر بسته به موقعیت شغلی شان یک سیستم با مشخصات معمولی نیز پاسخگو نیاز آن ها می باشد که با تهیه شناسنامه سخت افزاری این امکان فراهم می گردد تا سیستم ها بر حسب نیاز، به کاربران تخصیص یابد .