اعزام کارشناس

شبکه کامپیوتری (Computer Network)

به مجموعه ای از سیستم هایی که به وسیله توپولوژی های مختلف با یکدیگر در ارتباط میباشند و هرکدام بصورت مجزا پردازش می نمایند که توانایی به اشتراک گذاری اطلاعات ، نرم افزار و سخت افزار را با یکدیگر دارند شبکه کامپیوتری (COMPUTER NETWORK) میگویند. این بستر بعلت پویایی بالایی که دارد توانایی ارائه سرویس های ذیل را در بستر خود محیا میسازد.