اعزام کارشناس

دیوار آتش (Firewall)

Firewall مانند یک مانع یا حصار بین یک شبکه قابل اطمینان و دیگر شبکه های غیرقابل اطمینان است و دسترسی به منابع شبکه ای را کنترل می کند. این بدان معناست که تنها ترافیکی می تواند اجازه ورود و خروج داشته باشد که منطبق بر سیاست های امنیتی Firewall باشد. فایروال ها با کنترل پورت های شبکه و کنترل دسترسی های کاربران میزان سطح دسترسی و تحرک ها را کنترل می کنند.

خدمات دیوارآتش (Firewall)

وظایف

  1. محافظت از منابع
  2. تایید دسترسی ها
  3. مدیریت و کنترل ترافیک شبکه
  4. ضبط و گزارش رویدادها