اعزام کارشناس
SAN & NAS

SAN & NAS

Storage Area Network ( SAN ) یک Device است که به بقیه قسمتهای شبکه متصل میشود و امکان ذخیره سازی مشترک اطلاعات را بین تمامی سیستم ها و سرویسهای شبکه ممکن میسازد. این سیستم مجموعه ای از دیسکهای ذخیره سازی اطلاعات است که توسط شبکه اطلاعات را به صورت بلوکی ( Block-Level...
شبکه کامپیوتری (Computer Network)

شبکه کامپیوتری (Computer Network)

به مجموعه ای از سیستم هایی که به وسیله توپولوژی های مختلف با یکدیگر در ارتباط میباشند و هرکدام بصورت مجزا پردازش می نمایند که توانایی به اشتراک گذاری اطلاعات ، نرم افزار و سخت افزار را با یکدیگر دارند شبکه کامپیوتری (COMPUTER NETWORK) میگویند. این بستر بعلت پویایی...